ตารางกิจกรรมทั้งหมด


ค้นหากิจกรรมในปีอื่น


วันที่ ชื่อกิจกรรม หมวดหมู่กิจกรรม กลุ่ม สถานะกิจกรรม
27 ก.ย. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบกิจกรรมนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม เปิดการลงทะเบียน
21 ก.ย. 2564 กิจกรรม GOING FORWARD WITH STRENGTH (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
21 ก.ย. 2564 SILP E-sports (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
8 พ.ย. 2564 โครงการอบรมกรอบ 15 คุณลักษณะ “HAYATI JANNATI” อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
13 ก.ย. 2564 กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ลงในแผน
24 ส.ค. 2564 ถึง 29 ส.ค. 2564 Sastra Family Day ครั้งที่ 16 (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
7 ก.ย. 2564 Smart Leaders In New Normal ครั้งที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
12 ส.ค. 2564 Road To FST 2021 ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี1) รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
14 ม.ค. 2565 ถึง 15 ม.ค. 2565 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี3) รวม ลงในแผน
9 พ.ย. 2564 โครงการควบคุมและการให้ค าปรึกษาและ แนะแนวให้แก่นักศึกษา กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ลงในแผน
10 ส.ค. 2564 My house My hub รักระยะปลอดภัย(คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ หญิง กิจกรรมเสร็จสิ้น
14 ก.ย. 2564 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
1 พ.ย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565 โครงการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาด้าน วิชาการ ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี3) รวม ลงในแผน
29 มิ.ย. 2564 อบรมวินัย อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
27 ก.ย. 2564 ถึง 28 ก.ย. 2564 รณรงค์การฉัดซีนแก่นักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
7 มิ.ย. 2564 ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 64 ปฐมนิเทศ รวม ลงในแผน
30 ก.ย. 2564 กิยามุ้ลลัยล์ at home กิยามุลลัยล์ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
25 พ.ค. 2564 ถึง 26 พ.ค. 2564 รับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
23 ก.ย. 2564 เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอ • บททดสอบ • อีหม่าน • กียาม (คณะวิทย์ฯ) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม ปิดการลงทะเบียน
21 ก.ย. 2564 Week 3 Activity ( ตอน อยู่บ้านอย่างไร...ให้มีรายได้ ) กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา หญิง ดำเนินกิจกรรม
21 ก.ย. 2564 อบรมระบบ กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
13 ก.ย. 2564 กิจกรรมกียามุลลัยลฺ (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
17 ส.ค. 2564 HOW TO การจัดการความเครียด เมื่อต้องเรียนออนไลน์ ?(คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
6 ก.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2565 โครงการฮาลาเกาะฮ์อัลกุรอ่าน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ลงในแผน
18 ต.ค. 2564 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ กิจกรรมสโมสรคณะ รวม ลงในแผน
10 ส.ค. 2564 เส้นทางผู้ประกอบการความสำเร็จ​ อุปสรรค อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
15 มี.ค. 2565 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาสถาบันอัสสลาม อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
1 ก.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา ป.ตรีคณะอิสลามศึกษาและนิติฯ อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
29 มิ.ย. 2564 บรรยายเรื่อง"นักR&Dกับการทำงานบนหลักอุควะห์" อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
7 ก.ย. 2564 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
1 ต.ค. 2564 เธอคือมุสลีมะห์ ตอน "Pearl Lady มหาสมุทรหรือตลาดนัด" กิจกรรมสโมสรคณะ หญิง ปิดการลงทะเบียน
14 มิ.ย. 2564 ถึง 27 ก.ย. 2564 ฮาลาเกาะห์สำหรับนักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม เปิดการลงทะเบียน
9 ก.ค. 2564 บริการวิชาการ กิจกรรมสโมสรคณะ ชาย ลงในแผน
1 มิ.ย. 2564 อบรมกองทุนกยศ. ปฐมนิเทศ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น