ตารางกิจกรรมทั้งหมด


ค้นหากิจกรรมในปีอื่น


วันที่ ชื่อกิจกรรม หมวดหมู่กิจกรรม กลุ่ม สถานะกิจกรรม
29 พ.ย. 2564 กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์รวมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
24 ม.ค. 2565 โตรงการฮาลาเกาะฮอัลกุรอาน ประจำสัปดาห์ที่ 4/ ม.ค /65 กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ปิดการลงทะเบียน
12 ส.ค. 2564 Road To FST 2021 ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี1) รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
30 ก.ย. 2564 กิยามุ้ลลัยล์ at home กิยามุลลัยล์ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
27 พ.ย. 2564 ถึง 28 พ.ย. 2564 กิจกรรม Open House : ระหว่างเราไม่เคยห่างไกลกัน กิจกรรมชุมนุม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
18 ม.ค. 2565 โครงการอบรมทักษะการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมทำงานหลังจบการศึกษา กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
10 ส.ค. 2564 My house My hub รักระยะปลอดภัย(คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ หญิง กิจกรรมเสร็จสิ้น
23 ก.ย. 2564 เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอ • บททดสอบ • อีหม่าน • กียาม (คณะวิทย์ฯ) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
15 ม.ค. 2565 บ้านถึงบ้านอุสตาชสาขาวิชาชะริอะฮฺ กิจกรรมชุมนุม รวม ลงในแผน
11 ม.ค. 2565 เราต้องรอด กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
29 มิ.ย. 2564 อบรมวินัย อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
21 ก.ย. 2564 Week 3 Activity ( ตอน อยู่บ้านอย่างไร...ให้มีรายได้ ) กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา หญิง ลงในแผน
1 ม.ค. 2565 บริการวิชาการ (ชุมนุมสาขาวิชาชะริอะฮฺ) กิจกรรมชุมนุม ชาย ลงในแผน
1 ก.พ. 2565 ถึง 8 ก.พ. 2565 การประเมิน 15 คุณลักษณะ HAYATEE JANNATI ( ชีวิตของฉัน สวรรค์ของฉัน ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
7 มิ.ย. 2564 ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 64 ปฐมนิเทศ รวม ลงในแผน
21 ก.ย. 2564 อบรมระบบ กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
14 ก.ย. 2564 ชะรีอะฮสัมพันธ์คุยสบายๆฉันท์พี่น้อง กิจกรรมชุมนุม รวม ลงในแผน
1 ม.ค. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2565 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบปะศิษย์เก่า ปัจฉิมนิเทศ รวม ลงในแผน
25 พ.ค. 2564 ถึง 26 พ.ค. 2564 รับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
13 ก.ย. 2564 กิจกรรมกียามุลลัยลฺ (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
29 ต.ค. 2564 ถึง 30 ต.ค. 2564 เตาฮีด หัวใจของการศรัทธา กิจกรรมชุมนุม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
24 ธ.ค. 2564 ถึง 25 ธ.ค. 2564 OPEN HOUSE : ท่องไปในโลกอัลกุรอาน กิจกรรมชุมนุม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
6 ก.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2565 โครงการฮาลาเกาะฮ์อัลกุรอ่าน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ลงในแผน
18 ต.ค. 2564 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ กิจกรรมสโมสรคณะ รวม ลงในแผน
21 ธ.ค. 2564 ปิดพิธีโครงการ PIKUL ONLINE GAMES 2021 กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
15 มี.ค. 2565 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาสถาบันอัสสลาม อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
1 ก.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา ป.ตรีคณะอิสลามศึกษาและนิติฯ อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
7 ธ.ค. 2564 โครงการ HAYATI JANNATI อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
7 ก.ย. 2564 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
1 ต.ค. 2564 เธอคือมุสลีมะห์ ตอน "Pearl Lady มหาสมุทรหรือตลาดนัด" กิจกรรมสโมสรคณะ หญิง กิจกรรมเสร็จสิ้น
17 ส.ค. 2564 HOW TO การจัดการความเครียด เมื่อต้องเรียนออนไลน์ ?(คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
1 ธ.ค. 2564 ถึง 21 ธ.ค. 2564 PIKUL ONLINE GAMES 2021 กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา รวม ลงในแผน
25 ม.ค. 2565 Open House ตอน "Homecoming เส้นทางบ้านแดง" กิจกรรมสโมสรคณะ รวม เปิดการลงทะเบียน
9 ก.ค. 2564 บริการวิชาการ กิจกรรมสโมสรคณะ ชาย ลงในแผน
26 พ.ย. 2564 Week 3 Activity " ตอน การเดินทางของหัวใจผู้ศรัทธา " กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา หญิง ลงในแผน
18 ม.ค. 2565 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
10 ส.ค. 2564 เส้นทางผู้ประกอบการความสำเร็จ​ อุปสรรค อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
14 พ.ย. 2564 "เปิดบ้านค็อยรุอุมมะฮฺ" ตอน: ด้วยกับอัลกุรอานเราจึงมีชีวิต กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา หญิง กิจกรรมเสร็จสิ้น
27 ก.ย. 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบกิจกรรมนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
17 ม.ค. 2565 โตรงการฮาลาเกาะฮอัลกุรอาน ประจำสัปดาห์ที่ 3/ ม.ค /65 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ปิดการลงทะเบียน
29 มิ.ย. 2564 บรรยายเรื่อง"นักR&Dกับการทำงานบนหลักอุควะห์" อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
21 ก.ย. 2564 กิจกรรม GOING FORWARD WITH STRENGTH (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
11 ธ.ค. 2564 อบรมการใช้โปรแกรมمكتبةشاملة กิจกรรมชุมนุม รวม ลงในแผน
21 ก.ย. 2564 SILP E-sports (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
10 ม.ค. 2565 โครงการฮาลาเกาะฮอัลกุรอาน ประจำสัปดาห์ที่ 2/ม.ค/65 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ปิดการลงทะเบียน
14 มิ.ย. 2564 ถึง 27 ก.ย. 2564 ฮาลาเกาะห์สำหรับนักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
15 ส.ค. 2564 คณะกรรมการชุมนุมพปปะคณาจารย์ กิจกรรมชุมนุม รวม ลงในแผน
3 ม.ค. 2565 กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ปิดการลงทะเบียน
1 มิ.ย. 2564 อบรมกองทุนกยศ. ปฐมนิเทศ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
13 ก.ย. 2564 กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
28 ธ.ค. 2564 โครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
15 ก.ค. 2564 Open house(รับน้อง) สาขาวิชาชะริอะฮฺ กิจกรรมชุมนุม รวม ลงในแผน
7 ก.ย. 2564 Smart Leaders In New Normal ครั้งที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
8 พ.ย. 2564 โครงการอบรมกรอบ 15 คุณลักษณะ “HAYATI JANNATI” อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ลงในแผน
25 ธ.ค. 2564 ถึง 26 ธ.ค. 2564 sport กิจกรรมสโมสรคณะ ชาย กิจกรรมเสร็จสิ้น
28 ม.ค. 2565 ถึง 29 ม.ค. 2565 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี3) รวม เปิดการลงทะเบียน
9 พ.ย. 2564 โครงการควบคุมและการให้คำปรึกษาและ แนะแนวให้แก่นักศึกษา กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน รวม ลงในแผน
14 ธ.ค. 2564 โครงการอบรมทักษะการใช่เทคโนโลยีสำหรับครู กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
4 ม.ค. 2565 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หัวข้อ:ทักษะการอยูร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม ปิดการลงทะเบียน
1 พ.ย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565 โครงการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาด้าน วิชาการ ค่ายพัฒนานักศึกษา(ปี3) รวม ลงในแผน
24 ส.ค. 2564 ถึง 29 ส.ค. 2564 Sastra Family Day ครั้งที่ 16 (คณะศิลป) กิจกรรมสโมสรคณะ รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
3 ธ.ค. 2564 ถึง 4 ธ.ค. 2564 سر نجاحي قرآني กิจกรรมชุมนุม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น
27 ก.ย. 2564 ถึง 28 ก.ย. 2564 รณรงค์การฉัดซีนแก่นักศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม รวม กิจกรรมเสร็จสิ้น