ติดต่อ
: สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชั้น2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94106
: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
: สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
: องค์การบริหารนักศึกษาหญิง
: องค์การบริการนักศึกษาชาย
: 081-678-5532, 0-7341-8613
ตารางรายชื่อเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล กลุ่ม สังกัด องค์กร หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนดา บุญมาเลิศ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาหญิง (086) 955-4760
นายรุสลีย์ เส็นโสม ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาชาย (086) 955-4760
มาวัรดี โตะนาฮุง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นัจมีย์ ยูโซ๊ะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
กริยา หลังปูเต๊ะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (000) 000-0000
นายซุบฮาร์ มะดือเร๊ะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (063) 095-2217
อิลฮาม บุตรหลำ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นัจมีย์ ยูโซะ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
มาวัรดี โตะนาฮุง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
ผศ.ดร.ฮามีดะห์ฮาสัน โต๊ะมะ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (000) 000-0000
องค์บริหารนักศึกษาชาย ชาย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (000) 000-0000
องค์การบริหารนักศึกษาหญิง หญิง สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (000) 000-0000
สโมสรนักศึกษาหญิงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (065) 351-5268
สโมสรนักศึกษาชายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (065) 351-5268
นางสาวฮาบีลา ลิเก หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (061) 214-9167
นางสาวอัฟนาน มะลีลาเตะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (063) 585-2511
นางสาวอำมาน สมาแห หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (082) 814-3834
นางสาวอาซีลาห์ ตาและ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (087) 001-5686
นางสาวฮุสนา เจะโซะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (093) 761-5838
นางสาวอาตีฟะห์ มะแซ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (063) 057-1683
นางสาววิลด่าน เจะบู หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (065) 397-5148
นางสาวนัจมีย์ หวังเด้ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (098) 687-0232
นางสาววีรวรรณ อาหมัด หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (084) 016-5958
นางสาวลาตีฟะห์ อีแมดือเระ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (064) 707-5896
นางสาวสุฮัยนี ดือราแม หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (091) 309-7191
นางสาวไมซาเราะ ซามอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (062) 408-5901
นางสาวซัยวา อาแวบือซา หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (061) 515-7943
นางสาวฟัรฮานา บอเถาะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (064) 521-1968
นางสาวอัสวานี มามะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (098) 718-1674
นางสาวฟารีเมาะ ยะดารอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (085) 079-6943
นางสาวซูไวบะห์ สะนิ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (087) 295-6350
อ.อับดุลกอเดร์ ยีมะเด็ง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (098) 695-7936
นายต่วนนูรุดดีน มะลี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 293-3436
ดร.มูฮัมหมัดลุตฟี อุมา ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (085) 079-2448
ผศ.ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแห ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (083) 192-3744
อับดุลรอมัน ชาย คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 955-4760
นางสาวฮูดา มาหิเละ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (093) 734-7055
นางสาวมารียะห์ ยะผา หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (081) 678-5532
นางสาวมัสตูรอ ปะด้อ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (080) 139-5403
นางสาวฟาตีมะห์ สาคอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (061) 068-6710
นางสาวโซเฟีย สามะอาลี หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (087) 796-1017
ผศ.กูซูซานา ยาวออาซัน หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (086) 955-4760
อาจารย์ฮูดา ฆอแด๊ะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (086) 955-4760
อาจารย์อมมุลอมมะห์ โตะหลง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
marooning ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาหญิง (065) 351-5268
ผศ.นัจญ์มีย์ สะอะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี (086) 955-4760
นายซุนกิบพลี คะเน ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (000) 000-0000
นายรุสลาน มะเซ็ง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (000) 000-0000
นายอาลาวี รอยูโมง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (000) 000-0000
นายซาการียา บือราเฮง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (000) 000-0000
นายรุสลี สาดะ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 955-4760
อาจารย์นาดีหย๊ะ นิหลง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (061) 247-6542
อาจารย์คอยรียะห์ มะโซะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (086) 955-4760
อาจารย์ ดร.สุไรยา จะปะกียา หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์สิริวรรณ ขุนดำ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (086) 955-4760
นางสาวนูไอนี ยาโก๊ะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (093) 629-4308
นางสาวนิสมา ฆอแด๊ะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (081) 801-1939
นางสาวนูรไลลา ดอคา หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (098) 735-1107
นางสาวซูไมยะห์ สะนิ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (086) 955-4760
นางสาวบิสมินลาห์ บุญมา หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (086) 955-4760
นางสาวนูรุลอิฮซาน ซียง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี (081) 276-3410
นางสาวอัฟนาน อับดุลเล๊าะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (085) 363-2457
อาจารย์อัรฟัน หะสีแม ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (086) 955-4760
อาจารย์อับดุลฆอนี เต๊ะมะหมัด ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์มะรอเซ๊ะ สาแม็ง ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี (086) 955-4760
อาจารย์ยูหารี มะเซ่ง ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (086) 955-4760
นายอับดุลรอมัน ยะดารอ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 955-4760
ดร..มาหามะสอเระ หะยีสามะแอ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (086) 955-4760
ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
ดร.มะซีดิ สาแล ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์รอสะดี สือมะ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (082) 928-3687
อาจารย์ซุลกอรนัยน์ เบ็ญยา ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (083) 399-6370
ดร.ฟัตฮี จะปะเกีย ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (084) 395-6841
สโมสรนักศึกษาชายคณะศิลปศาสตร์ ฯ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (000) 000-0000
สโมสรนักศึกษาหญิงคณะศิลปศาสตร์ ฯ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (000) 000-0000
อิบรอฮีม แวสะมะแอ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (087) 570-2131
มะรอนิง อุเซ็ง ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (065) 351-5268
ซากี นิเซ็ง ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (065) 000-0000
ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (081) 957-5865
อิบติซัม หะมะ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (080) 706-4647
นูรฮูดา มะสาแม หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (086) 960-5232
สุอัยดา บือแน ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (081) 094-1880
ผศ.รอปีอ๊ะ กือจิ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (081) 092-4493
ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (083) 196-1066
มะฟายซู เจะแว ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (093) 674-0745
ฮัสนะห์ บุญทวี หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (083) 195-4269
อานีสาห์ บือฮะ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (095) 440-7926
นูรูลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (065) 361-1111
คอลิด ลังสารี ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (065) 351-5526
สุไลมาน หะยีสะเอะ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ฮาลาล (086) 957-9345
เฟาซาน มาปะ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (065) 351-5268
วานิดา ยือลาแป หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (098) 994-5243
มุสตากีม ซีเด๊ะ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (062) 425-4147
ชารีฟ ดามูซอ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (091) 895-3439
อาจารย์มารีนะห์ เลาะลายู หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (000) 000-0000
ดร.มาหามะรอเด็น แลหมัน ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (000) 000-0000
ฮามีดะห์ สาแม หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
นายหาซัน มะเกะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (000) 000-0000
ผศ.ดร.มะพลี แมกอง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (000) 000-0000
อับดุลเล๊าะ กาเดร์ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (061) 121-5736
อาจารย์ฟาเดล สาแม ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
อาจารย์ตัสนีม หะยีสาอิ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (082) 732-7114
อาจารย์ซูรีนา สะแอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
อาจารย์อาอีเสาะ สาแม หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
อาจารย์รอซีดัต สาแม หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (090) 476-5099
อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (084) 858-5867
ดร.รุ่งโรจน์ ชอบหวาน ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
ผศ.อัญนิดา น้อยวงศ์ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
Mr.Fahad Tanweer ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
ผศ.เจะสูฮานา หวังพิทยา หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (000) 000-0000
อาจารย์อัดนัน อัลฟารีตีย์ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
อาจารย์ฮากีม เจ๊ะนิ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
อาจารย์ฮันนาน กาหลง หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
ผศ.อิสมาน จารง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
อาจารย์มูฮัมมัดการิม สือนิ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
ดร.ณรงค์ หัศนี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (084) 844-8957
ผศ.นินาดีย๊ะห์ อาแย หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (000) 000-0000
อาจารย์มูฮำมัด นิเกาะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (000) 000-0000
อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (000) 000-0000
อาจารย์นัสวา ดอเลาะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
อาจารย์ธีรวรรณ เล็บกะเต็บ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
อาจารย์ลุกมาน โตะแวอายี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
อาจารย์วสันต์ ดอแว ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นายอิลฮัม กาเต๊ะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (081) 748-5339
นางสาวสะปียะ ยะดารอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นางสาวอามีนะ ยูโซะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นางสาวรอบีย๊ะ ดอเล๊าะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
นายมาหะมะรูดี เปาะอีแต ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
อาจารย์อิสลามอีล อัลอาดามีย์ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (000) 000-0000
อาจารย์รัชนี สูยุ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์สุกัญญา มาลาวัยจันทร์ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์กามีละฮ์ หะยียะโกะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์อาพันดี หะซั้น ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์ธีรวัช จาปรัง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (000) 000-0000
อาจารย์อาซียะห์ กูวิง หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
อาจารย์สุไมยะต์ มันยามีน หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
อาจารย์อาดารีนา เจ๊ะมะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (092) 374-7367
อาจารย์ฟัตฮียะห์ จะปะเกีย หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
อาจารย์ฮาซือน๊ะ เวาะเซง หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (065) 638-5507
อาจารย์ซาลีฮะ มูซอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
Mr.Islahuddin ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
อาจารย์อับดุลการิม ดือระวี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
อาจารย์กูอาเรส ตวันดอเลาะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (000) 000-0000
ผศ.ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (089) 977-4092
อาจารย์สุบันโญ จีนารงค์ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (081) 609-0180
ผศ.สะสือรี วาลี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (089) 595-2405
ผศ.มาหะมะดารี แวโนะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (084) 862-1844
ผศ.มะดาโอะ ปูเตะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (083) 192-1670
อาจารย์โมฮำหมัด มาปะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (087) 296-0950
อาจารย์มูนีเราะฮ์ ดอเล๊าะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (081) 738-0631
อาจารย์นูรีซัน หะมะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (083) 030-2809
อาจารย์อานีซะห์ เจะมะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (000) 000-0000
อาจารย์นูรอห์ คาเดร์ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (086) 291-7286
ดร.รำซี ฮับยุโส๊ะ ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (089) 597-1137
ผศ.ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแห ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (098) 057-6173
ดร.มูฮำหมัดลุตฟี อุมา ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (085) 079-2448
ผศ.ดร.แซมซู เจะเลง ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (088) 488-6167
อาซฮา สือแม ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
อับดุลการีม อัสมาแอ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (083) 030-2495
อะหมัด จาปากียา ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (085) 674-8883
ยีดิง ดอลี ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
มือฮามัตร แวดอเลาะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (083) 030-2495
บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (086) 316-7457
นิอับดุลเลาะ นิตยารัตษ์ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
รศ.ดร.มูฮัมหมัดซากี เจ๊ะหะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (083) 030-2495
ผศ.อิสมาอีล อาเนาะกาแซ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (089) 737-5462
ผศ.อิสมาแอ สะอิ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
ผศ.อับดุลย์ลาเตะ สาและ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ดร.อิสมาแอ สาเมาะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
ผศ.ดร.อิดรีส ดาราไก ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
ผศ.ดร.อับดุลการีม สาแมง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ผศ.ดร.แวยูโซ๊ะ ซีเดะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
ผศ.ดร.มูหัมหมัซอและห์ แวหะมะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ผศ.ดร.นัสรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (083) 030-2495
ดร.อาหามะ คาเด ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (084) 396-8782
ดร.อาแว แมะอูมา ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ดร.มูหัมมัดอามีน คอยา ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ดร.ก้อหรี บุตรหลำ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
ผศ.อัดนันย์ อาลีกาแห ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (083) 030-2495
อับดุลมูซิล มะรือมอ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (083) 030-2495
ผศ.ดร.อับดุรรอฮฺมาน จะปะกียา ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
ชารีฟะห์ กาเจ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (083) 030-2495
สารีฮ๊ะ ตาหยงมัส หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
รอฮานี หะนะกาแม หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
มารีแย โดมาดอ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
นูรือมา สามะ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (083) 030-2495
ซุลฟา ลาเตะ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
ซัลมา แดเมาะเล็ง หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
ผศ.รอชีดะห์ หะนะกาแม หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
มาซีเตาะห์ บอซู หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2495
ดร.ฮุสนียะห์ สาและ หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (083) 030-2495
อัดุลมาลิก โตะแว ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 030-2495
อาจารย์สาลาฮูดดีน มูซอ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (087) 298-2485
นูรไลลา มูละซอ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 968-7882
อาจารย์มารีแย บาเน็ง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (086) 955-4760
ดร.มูหำมัดสอเระ หะยีสะมาแอ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (086) 955-4760
อาจารย์ยะหะยา นิแว ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์อดุลย์ ภัยชำนาญ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (086) 955-4760
อาจารย์อับดุลฟัตตาห์ จะปะกียา ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (086) 955-4760
ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (086) 955-4760
นูรไลลา มูละซอ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 968-7882
ดร.มะยูตี ดือรามะ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา (086) 955-4760
นางสาวนริศรา เจะอุบง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 955-4760
นางสาวซูไบดะห์ สะเตาะ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (086) 955-4760
SMO femaleTeach หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาหญิง (089) 879-5020
ฟาดีละห์ ยีมะเด็ง หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (089) 879-5020
มูจาฮีดะห์ อาลี หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (089) 879-5020
ฟาตีเมาะ บือราเหม หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (089) 879-5020
นางสาวซัมซียะห์ กอตอ หญิง สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (085) 789-1804
นางสาวรุสดา วาเงาะ หญิง องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมธนู (088) 639-2179
ดร.มูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (061) 910-5250
นายยาการียา กาลูแป ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) (083) 030-2637
นางสาวนูรฮานัน เจ๊ะมูดอ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (061) 247-9065
นางสาวซัมซียะห์ กอตอ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (085) 789-1804
นายไซฟุดดีน แยนา ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (091) 934-5318
ฟารีดะ ดาราแม หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (098) 024-6319
นายอุสมาน วายุ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (092) 429-0316
ฮาฟิซ มะซา ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (080) 706-9565
มุสตอฟา รอมลี ชาย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (063) 880-5881
อาบัส หะมิมะดิง ชาย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (089) 595-6959
นายซอบรี แตนิมะ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา (085) 799-6339
มารีแย โดมาดา หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (084) 967-7679
นางสาวอามาล หะยีมูหิ หญิง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา (093) 714-4856
นิฮาซัน นิปอ ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (090) 718-8584
นายฮาซัน นิปอ ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (090) 718-8584
อิบรอฮีม แวสะมะแอ ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (087) 570-2131
นายฮาซัน ซียง ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (083) 195-2423
นายนิฮาซัน นิปอ ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (090) 718-8584
Rusda Va-ngoh -SPD หญิง สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (087) 293-1566
รุสนาณี เบ็ญลาเต็ฟ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (093) 648-4036
อับดุลฟาตะห์ มะสาแม ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (080) 702-6511
อับดุลฟาตะห์ มะสาแม ชาย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (080) 702-6511
มะรอนิง อุเซ็ง ชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (065) 351-5268
นายอิลฮัม กาเต๊ะ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (081) 748-5339
Halaqah FemaleScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
นางสาวฟาตีเมาะ บือราเหม หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (089) 879-5020
นางสาวซูบายดะห์ ดอปอ หญิง สถาบันภาษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (089) 462-1763
นายกอมารูดิง โซ๊ะนิยาดะ ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (089) 598-7598
นายต่วนนูรุดดีน มะลี ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (086) 293-3436
นายอับดุลเล๊าะ กาเดร์ ชาย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (061) 121-5736
นายอับดุลรอมัน ยะดารอ ชาย คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 955-4760
เสาเด๊าะ ลาดอ หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (087) 836-2060
นางสาวนูรไลลา มูละซอ หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (086) 968-7882
นางสาวมัสตูรอ ปะด้อ หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานนักศึกษาและศิษย์เก่า (080) 139-5403
Halaqah MaleUniversity ชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (098) 765-4321
อาซีซะห์ โตะแว หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (093) 716-2816
ABC Female หญิง สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (098) 765-4321
SMO FemaleScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (098) 765-4321
Halaqah FemaleUniversity หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (098) 765-4321
Chumnum FacultyScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (098) 765-4321
Chomrom Female2 หญิง องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมนักอ่าน (098) 765-4321
SMO FemaleScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรคณะ (098) 765-4321
SMO maleTeach ชาย คณะศึกษาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาชาย (098) 765-4321
Admin FemaleTeach หญิง คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
Admin FemaleArt หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
Admin FemaleScience2 หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
Admin FemaleIslam หญิง คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (099) 999-9999
Halaqah FemaleArt หญิง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
Chomrom Female1 หญิง องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมธนู (098) 765-4321
Halaqah FemaleScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (098) 765-4321
ABC Female หญิง สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (098) 765-4321
Admin FemaleScience หญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ (099) 999-9999
มารียะห์ ยะผา หญิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (081) 678-5532
admin admin admin admin (098) 765-4321
admin admin admin admin (098) 765-4321